+13 = 17 

ㄙㄜ˪sò

  1. 中醫用語食物藥物性質ㄌㄧㄥˊㆣㄧㄥˋㄍㄨㆩLîng‑gíng‑kuannㄎㄚkhahㄙㄜ˪sò˫ㄊㄤm̄‑thangㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄗㆤ˫tsē性質吃。