+14 = 18 

ㄋㄚnah

  1. 火舌一下一下ㄊㆤㆷ̇The̍hㄎㄧ˪khìㆣㄨㄚ˫ㄎㄠˋguā‑kháuㄏㆦ˫hōoㆢㄧㆵ̇ㄊㄠˊji̍t‑thâuㄋㄚㄐㄧㆵ̇˫nah‑‑tsi̍t‑ē外面一下

  2. 火光閃爍ㄏㄨㆤˋㄐㄧㆷ̇Hué‑tsi̍hㄋㄚㄐㄧㆵ̇˫nah‑‑tsi̍t‑ē火舌一下