+4 = 8 

ㄅㄢˋpán

  1. 印刷版本樣式文字圖形ㄅㄞˊㄅㄢˋpâi‑pán

  2. 報紙雜誌ㄊㄠˊㄅㄢˋthâu‑pánㄅㄢˋㆠㄧㄣ˫pán‑bīn

  1. 計算單位ㄘㆦtshooㄅㄢˋpánㆢㄧ˫jīㄅㄢˋpán

  1. 版本ㄙㆲ˪ㄅㄢˋSòng‑pán版本