+0 = 4 

ㆣㄚˊgâ

  1. 螺絲ㄐㄧTsitㄍㄧkiㄌㆦˊㄒㄧlôo‑siˊㆣㄚˊgâㄨㄧㄎㄧ˪ui‑‑khì‑‑ah!螺絲已經

  2. ㄎㄧㆲKhiongㄗㄨˋㆣㄚˊTsú‑gâ

+0 = 4 

ㆣㆤˊgê

  1. 人和動物咀嚼器官ㄏㆦˋhóoㆣㆤˊgêㄑㄧㆫ˫tshiūnnㆣㆤˊgê

  2. 民間商家農曆月初祭拜土地公祈求