ㄐㄧㆲ˫ㆣㄨㄢˊtsiōng‑guân

  1. 考試第一ㄏㄧHitˊㄉㄜ˫tōㄒㄧ˫sīㄐㄧtsitㄅㄞˋpáiㄎㄜˋㄑㄧ˪khó‑tshìˊㄐㄧㆲ˫ㆣㄨㄢˊtsiōng‑guân就是考試

  2. 中國古代制度殿第一狀元」。