+7 = 11 

ㄏㄧㄢ˪hiàn

  1. 顯露出來ㄌㄧˋLíㄐㄧㄥ˪ㄍㄧㆩ˫tsìng‑kiānnㆠㄜˊbôㄏㄧㄢ˪hiànㄏㆦ˫hōoㆣㄨㄚˋguáㄎㄨㆩ˪khuànnㆣㄨㄚˋguá˫ㄒㄧㆲㄒㄧㄣ˪siong‑sìnㄌㄧˋlíㄒㄧ˫sīㄐㄧㄣtsinˊㄍㄧㄥˋㄘㄚkíng‑tshat證件相信警察

+7 = 11 

ㄏㄧㄢ˫hiān

  1. 目前便一千賒毋值八百現。不如現金ㄏㄧㄢ˫ㄍㄧㆬhiān‑kim

  1. ㄑㄧㄚTshiaㄏㄧㄢ˫hiānㆠㆤbehㄌㄞˊlâi‑‑ahㄌㄧˋlíㄐㄧㄚtsiahㄍㆲˋkóngㆠㄜˊ˪bô‑àiㄎㄧ˪khì馬上