+7 = 11 

ㄌㄧˋlí

  1. 準則ㄌㄧˋLíˋㄋㆤán‑neㄍㆲˋkóng˫ㄌㄧˋlí道理

  1. 治療ㄐㄧTsitㄍㄨㄢ˪kuànㄧㄜㆷ̇ˋio̍h‑áㄒㄧ˫sīㄌㄧˋlíㄏㆲㄏㄢˊˊhong‑hân‑‑êㄌㄧˋlíㄍㄧㄣˋkínㄊㆤㆷ̇ㄎㄧ˪the̍h‑khìㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍h治療吃。