ㄒㄧㄥㄨㄚㆷ̇sing‑ua̍h

  1. 生計一切飲食方面情況𪜶ㄧㄣInˊㄒㄧㄥㄨㄚㆷ̇sing‑ua̍hㄐㄧㄣtsinㄎㄨㄣ˪ㄌㄢˊkhùn‑lân生計困難

  1. 生存ㄉㄨˋㄉㄧㄜㆷ̇Tú‑tio̍hㄐㄧtsitㄎㄨㄢˋkhuánㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄍㄧㄜ˪kiò𪜶ㄧㄣinㄍㄨㄧㄍㆤㄎㄠˋˋkui‑ke‑kháu‑áㆠㆤbehˋㄗㄨㆩˋán‑tsuánnㄒㄧㄥㄨㄚㆷ̇ㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪sing‑ua̍h‑‑lo̍h‑khì?生存