+0 = 5 

ㄧㄥ˫īng

  1. 使施行Iㄍㄚ˫kāㆣㄨㄚˋguáˊㄉㄧㄢ˫ㄋㄠˋtiān‑náuㄧㄥ˫īngㄆㆮˋㄎㄧ˪pháinn‑‑khì‑‑ah電腦

  2. Iㄧㄥ˫īngㄐㆪˊtsînnㄐㄧㆩˊtsiânnㄒㄧㆲㄉㄧㆲ˫siong‑tiōng

  3. ㄑㄧㆩˋTshiánnㄧㄥ˫īngㄉㆤˊtê

  1. 表示行為方式ㄧㄥ˫īngㄍㄧㆩˊˊkiânn‑‑ê

  1. 表示ㄧㄥ˫īngㄑㄧㄨˋtshiúㄊㆤㆷ̇the̍hㄧㄥ˫īngㄗㄨㄧˋtsuíㄙㆤˋsé

  1. 使使ㄘㆤtsheㄧㄥ˫īng

  1. 有路(ū-lōo-īng)​無路(bô-lōo-īng)​

+0 = 5 

ㄧㆲ˫iōng

  1. 參見】īng ㆠㄜˊbôㄌㆦ˫ㄧㆲ˫lōo‑iōng