+0 = 5 

ㄍㄚkah

  1. 第一等級第一itㄋㄧˊnîㄍㄚkahㄅㄢpan

  1. ㄍㄚkahㄉㄧㄥˋtíng

  1. 外殼ㄘㄞ˪ㄍㄚtshài‑kahㄐㄧㄢ˪ㄍㄚtsiàn‑kah

  2. 動物四肢ㄐㄧㄥˋㄍㄚtsíng‑kah

  1. 計算土地面積單位等於公頃

+0 = 5 

ㄍㄚkah

  1. 表示地點時間狀態ㄉㄢˋTánㄍㄚkahㄏㄧhitㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㄤkangㄉㄜ˫tōㆠㆤ˫ㄏㄨ˪bē‑hù‑‑ah等到

  1. ……地步表示達到結果程度ㆣㄨㄚˋGuáˊㄅㄚㄉㆦˋpak‑tóoㄊㄧㆩ˪thiànnㄍㄚkahㆠㆤㄒㄧˋbeh‑sí

  1. 既然表示ㄌㄧˋLíㄍㄚkah˫ㄉㄚㄧㄥ˪tah‑ìngㆣㄨㄢˋguánㄐㄧˋㄏㄜˋtsí‑hóㄘㄨㆤ˫tshuēㄅㄚㆵ̇ㄌㄤˊpa̍t‑lâng既然答應只好別人

  1. 哪會可能ㄍㄚKahㄏㄧㄚhiahㄙㄨㆤsue˫ㄎㄧ˪khìㄉㄨˋㄉㄧㄜㆷ̇tú‑tio̍hㄐㄧtsitㄎㄨㄢˋkhuánㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsì?