ㄒㄧㄣㄑㄧㄥˋsin‑tshíng

  1. 相關單位說明理由提出請求ㄒㄧㄥˊㄐㄧSîng‑tsikㆠㄜˊㄍㄠ˪bô‑kàuㆠㆤ˫ㄉㄤ˪bē‑tàngㄒㄧㄣㄑㄧㄥˋsin‑tshíngㄐㄧㆲˋㄏㄚㆶ̇ㄍㄧㆬtsióng‑ha̍k‑kim成績申請獎學金

請求
  1. 人民政府請求事項ㄐㄧㄣTsinㄆㆮˋㄙㆤ˪pháinn‑sèㆣㄨㄚˋguáㆠㄜˊㄏㄨㄚㄉㆦ˫bô‑huat‑tōoㄐㄧㄚㄒㄧㄨ˫tsiap‑siūㄌㄧˋlíˊㄒㄧㄣㄑㄧㄥˋsin‑tshíng抱歉辦法接受申請

請求