+8 = 13 

ㄉㆭtng

  1. ㄏㄨㆤhueㄉㆭtngˊâng

  1. 面對ㆣㄨㄚˋGuáㄉㆭtngㄊㆪthinnㄐㄧㄨ˪ㄗㄨㄚ˫tsiù‑tsuāㄗㄨㄚㆵ̇ㄉㄨㄧ˪tsua̍t‑tuìㆠㄜˊbôㄆㄧㄢ˪ㄌㄧˋphiàn‑‑lí絕對

+8 = 13 

ㄉㆭ˪tǹg

  1. 物品抵押錢財Iㄊㆤㆷ̇the̍hㄑㄧㄨˋㄐㄧˋtshiú‑tsíㄎㄧ˪khìㄉㆭ˪tǹg