+5 = 10 

ㄊㄧㆩ˪thiànn

  1. 疼痛身體心靈傷害產生感覺ㄎㄤㄘㄨㄧ˪Khang‑tshuìㄍㄜkohㄌㄠˊㄏㄨㆤlâu‑hueh‑‑ahㄐㄧㆦtsiokㄊㄧㆩ˪ˊthiànn‑‑ê傷口流血ㄒㄧㆬsimㄊㄧㆩ˪thiànn

  1. ㆣㄨㄚˋGuáㄙㆤ˪ㄏㄢ˪sè‑hànㄍㄚkahㄇㄚˋa‑máㄉㄨㄚ˪tuàiㄐㄧㆦtsiokㄊㄧㆩ˪ㆣㄨㄚˋˊthiànn‑‑guá‑‑ê時候非常