+7 = 12 

ㄏㄨㄚhuat

  1. ㄘㄨㄧ˪ㄎㄧˋTshuì‑khíㄏㄨㄚㄘㄨㄌㄞˊhuat‑‑tshut‑lâi‑‑ah出來

  2. ㄏㄨㄚhuatㄐㆪˊtsînnㄏㄨㄚhuatㄏㄧㆲ˪hiòng薪水

  3. 發酵作用ㄌㄧˋLíㄗㄜ˪tsòˊㄏㄨㄚ粿ㄍㄨㆤˋhuat‑kuéㄏㄨㄚhuatㄌㄧㄠˋliáuㄐㄧㄣtsinㄏㄜˋhó發粿ㄉㆪ粿ㄍㄨㆤˋTinn‑kuéㄏㄨㄚㄎㄧ˪huat‑‑khì甜粿發酵

  4. 發作開始作用ㄧㄜㆷ̇Io̍hㄒㄧㄥ˪sìngㄋㄚ˫nāㄏㄨㄚhuatㄌㄧˋlíㄉㄜ˫tō˫ㄎㄚkhahㄙㆲˋㄎㄨㄞ˪sóng‑khuài如果發作比較Iˊㄑㄧㄚtshiaㆠㆤ˫bēㄏㄨㄚhuat發動

  5. Iㄐㄧㄇㄚˋtsit‑máㄉㆭㄉㆤtng‑tehㄏㄨㄚhuatㄉㄨㄚ˫tuāㄏㄨㄚhuat

+7 = 12 

ㄅㄨpuh

  1. ㄅㄨpuh𤶃ㄊㄧㄠ˫ˋthiāu‑á青春ㄅㄨㄘㄨㄌㄞˊpuh‑‑tshut‑lâi出來ㄅㄨˋpuh‑ínn發芽