ㄅㆤㆷ̇ㆠㄚㆶ̇pe̍h‑ba̍k

  1. 好歹清楚狀況判斷場面言行Iㄉㄜtoㄉㆤtehㄒㄧㆫ˫ㄎㄧ˪siūnn‑khì‑‑ahㄌㄧˋlíㄍㄜkohㄊㄧㄠㄍㄤthiau‑kangㄎㄠㄙㆤˋkhau‑sé‑‑i˫ㄍㄠ˪ū‑kàuㄅㆤㆷ̇ㆠㄚㆶ̇pe̍h‑ba̍k!已經在生故意

  2. 形容ㆣㄧㄣˋˋㄌㄤˊGín‑á‑lâng˫ㄊㄤm̄‑thangㄏㄧㄚhiahㄅㆤㆷ̇ㆠㄚㆶ̇pe̍h‑ba̍k