+0 = 5 

ㆠㄚㆶ̇ba̍k

  1. ㄉㄨㄚ˫ㄙㆤ˪ㆠㄚㆶ̇tuā‑sè‑ba̍k公平

  2. ㄑㄧㄨˋㆠㄚㆶ̇tshiú‑ba̍k關節ㄉㄧˋㆠㄚㆶ̇tik‑á‑ba̍k

  3. ㆠㄧˋㄊㄞㆠㄚㆶ̇bí‑thai‑ba̍k米篩食品

  4. 計算單位圍棋棋子ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㆠㄚㆶ̇ba̍kㄍㆰㄐㄧㄚ˪kam‑tsià甘蔗

+0 = 5 

ㆠㆦㆶ̇bo̍k

  1. ㆠㆦㆶ̇ㄐㄧㄢˊbo̍k‑tsiânitㆠㆦㆶ̇bo̍kㄌㄧㄠˋㆢㄧㄢˊliáu‑jiân

  2. 名稱標題ㄉㆤˊㆠㆦㆶ̇tê‑bo̍k

  3. 分的ㄏㄤ˫ㆠㆦㆶ̇hāng‑bo̍k

眼睛