+3 = 8 

ㄉㄧㆵ̇ti̍t

  1. 彎曲ㄉㄧㆵ̇ti̍tㄌㆦ˫lōoㄉㄧㆵ̇ㄙㄨㆩ˪ti̍t‑suànn

  2. 行為性格坦白爽快ㄉㄧㄠˊㄉㄧㆵ̇tiâu‑ti̍t

  1. 重疊ㄉㄧㆵ̇ㄉㄧㆵ̇ti̍t‑ti̍tㄍㆲˋㄨㆤ˫kóng‑uē一直ㄉㄧㆵ̇ㄉㄧㆵ̇ti̍t‑ti̍tㄌㄜㆷ̇lo̍h

  1. 清楚ㄏㄨㆤhueㆠㆤ˫bēㄉㄧㆵ̇ti̍t攪擾