+4 = 9 

ㄎㄢ˪khàn

  1. 守護ㄎㄢ˪ㄒㄧㄨˋkhàn‑siúㄎㄢ˪ㄏㆦ˫khàn‑hōo

+4 = 9 

ㄎㄨㆩ˪khuànn

  1. 審視認為ㄌㄧˋLíㄎㄨㆩ˪khuànnㆣㄨㄚˋguá穿ㄑㄧㄥ˫tshīngˋㄋㆤán‑neㄍㆰˋkámㄏㄜˋhó?穿嗎?

  2. ㄐㄧTsitㄏㄤ˫hāngㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫mi̍h‑kiānnㄌㄧˋlíㄒㄧㄜˋsióㄍㄚ˫kāㆣㄨㄚˋguáㄎㄨㆩ˪ㄐㄧㆵ̇˫khuànn‑‑tsi̍t‑ēㆣㄨㄚˋguáㄌㄧㆰˊㄇㄧliâm‑miㄉㄜ˫tōㄉㆭˋㄌㄞˊtńg‑‑lâi西一下馬上

  3. 觀察ㄐㄧTsitㄗㄢˊtsânㄑㄧㄣㄙㄨ˫tshin‑sū˪àiㄎㄨㆩ˪khuànniㄍㄚㄍㄧ˫ka‑kīˊ˪ㄙㄨ˪ì‑sù自己意思

  4. 恃。ㄐㄧTsitㄍㄞˋkáiㄅㄧˋㄙㄞ˪pí‑sàiㄗㄨㄢˊtsuânㄉㄨㄧ˫tuīㄎㄨㆩ˪khuànnㄌㄧˋlí‑‑ah比賽表現