ㄎㄨㆩ˪˫khuànn‑ū

  1. 清楚分明ㄒㄧㄚˋSiáㄍㄚkahㄏㄧㄚㄋㄧ˫hiah‑nīㄙㆤ˪ㆢㄧ˫sè‑jīㄌㄧˋlíㄍㆰˋkámㄎㄨㆩ˪˫khuànn‑ū?清楚嗎?

  2. ㄌㄢˋLánㄗㄜ˪ㄌㄤˊtsò‑lâng˪àiㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângㄎㄨㆩ˪˫khuànn‑ū做人