+0 = 5 

ㄐㄧㄜㆷ̇tsio̍h

  1. 礦物物質ㄐㄧㄜㆷ̇ㄊㄠˊtsio̍h‑thâuㄙㄨㄢ˫ㄐㄧㄜㆷ̇suān‑tsio̍h

  2. 製成物品ㄐㄧㄜㆷ̇tsio̍hㄉㄜtohㄐㄧㄜㆷ̇ㄙㄞtsio̍h‑sai

  1. 計算單位等於ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄐㄧㄜㆷ̇tsio̍hㆠㄧˋbí

+0 = 5 

ㄒㄧㆶ̇si̍k

  1. 礦物ㆣㆰˊㄒㄧㆶ̇gâm‑si̍k

  2. ㄧㆦㆶ̇io̍kㄒㄧㆶ̇si̍k治病藥物