ㄗㆦˋㄍㆲtsóo‑kong

  1. 祖先Iㄌㆲˋㄇㄚ˫lóng‑māㄒㄧ˫sīㄎㄜ˪khòㄗㆦˋㄍㆲtsóo‑kongㄉㄧ˪ㄧㆬ˪ˊtì‑ìm‑‑ê祖先

  2. 自稱對方祖先ㆣㄨㄚˋGuáㄌㄧㄣˋlínㄗㆦˋㄍㆲtsóo‑kong祖先

  3. ㆣㄨㄚˋGuá˫ㆠㄚbatㄎㄨㆩ˪ㄍㄨㆤ˪khuànn‑kuèㆣㄨㄢˋguánㄗㆦˋㄍㆲtsóo‑kong