ㄗㄨㆵ̇ㆠㄧˋtsu̍t‑bí

  1. 用來可以ㄌㄧˋLíㄎㄧ˪khìㆠㆤˋbéㄍㄨㄚˋkuáㄗㄨㆵ̇ㆠㄧˋtsu̍t‑bíㄉㆭˋㄌㄞˊtńg‑lâiㄗㄜ˪tsòㄇㄨㄚˊㄐㄧˊmuâ‑tsî些糯糬。