+9 = 14 

ㄐㄧㄥˋtsíng

  1. 植物種子ㄧㄚ˫ㄐㄧㄥˋiā‑tsíng

  2. ㄐㄧTsitㄎㄨㄢˋkhuánㄐㄧㄥˋtsíngㄒㄧ˫sīㄒㄧㄣsinㄧㄣˋínㄐㄧㄣ˪ˊtsìn‑‑ê品種引進

  1. 遺傳ㄌㄧˋLíㄉㄜ˫tōㄒㄧ˫sīㄐㄧㄥˋㄉㄧㄜㆷ̇tsíng‑tio̍hㄌㄧㄣˋlínㄌㄠ˫ㄅㆤ˫lāu‑pēㄐㄧㄚtsiah˫ㄐㄧㄚtsiahㄧㄢˊㄉㄠˊiân‑tâu就是遺傳才會

  1. 個體ㄐㄧTsitㄐㄧㄚtsiahㄒㄧˊoo‑sik‑‑êㄒㄧ˫sīㆠㆤbehㄌㄠˊlâuㄌㄜㆷ̇ㄌㄞˊlo̍h‑lâiㄗㄜ˪tsòㄐㄧㄥˋˊtsíng‑‑ê

+9 = 14 

ㄐㄧㄥ˪tsìng

  1. ㄐㄧㄥ˪ㄏㄨㆤtsìng‑hue

  2. 疫苗人體ㄐㄧㄥ˪ㄗㄨtsìng‑tsu疫苗

+9 = 14 

ㄐㄧㆲˋtsióng

  1. 計算類別單位ㄋㆭ˫nn̄gㄐㄧㆲˋtsióngㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫mi̍h‑kiānn西ㄐㄧtsitㄐㄧㆲˋtsióng