ㄎㆲㄍㄢkhong‑kan

  1. 上下左右四方物體存在活動地方ㄎㆲㄍㄢKhong‑kanㆠㄜˊbôㄍㄠ˪kàuㄉㄨㄚ˫tuā空間

  2. 無形境界ㄏㄨㄚㄉㄧㄢˋhuat‑tiánˊㄎㆲㄍㄢkhong‑kan