+0 = 5 

ㄌㄧㆴ̇li̍p

  1. 制定訂定ㄌㄧㆴ̇ㄏㄨㄚli̍p‑huat

  2. ㄌㄧㆴ̇ㄉㄧㆫˊli̍p‑tiûnn處理問題地位態度ㄉㄧㆲㄌㄧㆴ̇tiong‑li̍p

  1. 節氣ㄌㄧㆴ̇ㄉㄤli̍p‑tangㄌㄧㆴ̇ㄘㄨㄣli̍p‑tshun