+8 = 14 

ㄙㆭ˪sǹg

  1. 數目ㄙㆭ˪Sǹgㄎㄨㆩ˪khuànnㆣㄨㄚ˫ㄗㆤ˫guā‑tsēㄐㆪˊtsînn多少

  2. 設想推測千算萬算,毋值天一劃。不如

  3. 屬於ㄐㄧTsitㄉㆭ˪tǹgㄙㆭ˪sǹgㆣㄨㄚˋguáˊ意思

+8 = 14 

ㄙㄨㄢ˪suàn

  1. 設想推測ㄒㄧㄣˊsînㄍㄧkiㄇㄧㄠ˫miāuㄙㄨㄢ˪suàn

  1. 數目˫ㄙㄨㄢ˪ī‑suànㄍㄨㄚㄙㄨㄢ˪kuat‑suàn