+8 = 14 

ㄍㆭˋkńg

  1. 身體各種管道ㄏㄨㆤㄍㆭˋhueh‑kńgㄏㄧ˪ㄍㆭˋhì‑kńg

  1. 計算單位ㄗㄨˋTsúㄙㆩsannㄍㆭˋkńgㆠㄧˋbí

+8 = 14 

ㄍㆲˋkóng

  1. 西ㄍㆲˋˋkóng‑áㄗㄨㄧˋㄍㆲˋtsuí‑kóng

+8 = 14 

ㄍㄨㄢˋkuán

  1. 支配ㄐㄧTsitㄅㆦ˫ㄏㄨㄣ˫pōo‑hūnㄒㄧ˫sīㆣㄨㄚˋguáㄍㄨㄢˋˊkuán‑‑êㄇㆭ˫mn̄gㆣㄨㄚˋguáㄉㄜ˫tōㄏㄜˋhó

  2. 睬、干涉ㄌㄧˋLíㄇㄞ˪màiㄍㄨㄢˋㆣㄨㄚˋkuán‑‑guá!

  1. 樂器ㄍㄨㄢˋㆣㄚㆶ̇kuán‑ga̍k