+5 = 11 

ㄙㆤ˪sè
suèㄙㄨㆤ˪

  1. ㄙㆤ˪sèㄌㄧㄚㆴ̇lia̍pㄙㆤ˪ㄏㄢ˪sè‑hàn

  2. 音量ㄍㆲˋㄨㆤ˫Kóng‑uēㄎㄚkhahㄙㆤ˪ㄒㄧㆩㄌㆤsè‑siann‑‑leh聲音

  1. 形容地位階級ㆠㄜˊㄉㄨㄚ˫ㆠㄜˊㄙㆤ˪Bô‑tuā‑bô‑sè忽略地位區別就是尊長意思

  2. Iㄍㆤ˪kèㄌㄤˊlângㄗㄜ˪tsòㄙㆤ˪ˊsè‑‑ê