+6 = 12 

ㄒㄧsi

  1. ㄋㄧㄨˊˋniû‑áㄒㄧsiㄎㄢㄒㄧkhan‑si

  2. 各種ㄉㄧㄉㄨti‑tuㄒㄧsiㄘㄞ˪ㄊㄠˊtshài‑thâuㄒㄧsi蘿蔔

  1. ㄒㄧsiㄉㄠ˫ˋtāu‑á豆莢ㄒㄧsiㄏㄢㄐㄧˊㄏㄧㄜㆷ̇han‑tsî‑hio̍h去除番薯