ㄍㄧㄥㄍㄨㆤ˪king‑kuèking‑kèㄍㄧㄥ ㄍㆤ˪

  1. 通過ㆣㄨㄚˋGuáㄉㄚㆶ̇ta̍kㄍㄤkangㄌㆲˋlóng˪àiㄉㄨㄧ˪tuìㄐㄧㄚtsiaㄍㄧㄥㄍㄨㆤ˪king‑kuè經過

  2. 事務發展過程ㄍㄧㄥㄍㄨㆤ˪King‑kuèㄐㄧtsitㄅㄞˋpáiˊㄑㄧㄚㄏㄜ˫tshia‑hōiㄐㄧㄇㄚˋtsit‑máㄘㄨㄇㆭˊtshut‑mn̂gㄍㆤkeㄐㄧㆦtsiokㄒㄧㄜˋㄒㄧㆬˊsió‑sim‑‑ê經過車禍出門時候更加小心