ㄗㆲㄏㄚㆴ̇tsong‑ha̍p

  1. 起來ㆣㄨㄚˋGuá˫ㄍㄚ˫kāㄙㆦˋ˫sóo‑ūˊ˪ㄍㄧㄢ˪ì‑kiànㄗㆲㄏㄚㆴ̇tsong‑ha̍pㄎㄧˋㄌㄞˊkhí‑lâiㄗㄜ˪tsòㄘㆰㄎㄜˋtsham‑khó所有意見綜合起來當做參考