+4 = 10 

ㄎㄧkhih

  1. 邊緣ㄏㄧHitˊㄗㄨㄧˋㄍㆭtsuí‑kngㄎㄧkhihㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄨㄚ˫tuāㄎㄧkhih水缸

  1. 計算邊緣單位ㄆㄨㄚ˪phuàㄋㆭ˫nn̄gㄎㄧkhih

+4 = 10 

ㄎㄨㄚkhuat

  1. 完美地方ㄎㄨㄚㄉㄧㆰˋkhuat‑tiám

+4 = 10 

ㄎㄨㆤkhueh
khehㄎㆤㆷ

  1. 不足ㄎㄧㆰ˪ㄎㄨㆤkhiàm‑khueh

  1. 職務ㄐㄧTsitˊㄎㄨㆤkhuehㄉㄧㄥˋtíngㄍㄜ˪kòㆣㄨㆤㆷ̇gue̍h˫ㄌㄤˊū‑lângㄅㆦˋpóo‑‑ah已經