+12 = 18 

ㄏㄨㄢhuan

  1. ㄏㄨㄢㄊㄠˊhuan‑thâu回頭

  2. 重新整修ㄐㄧTsitㄍㄧㄥkingㄘㄨ˪tshùㄒㄧㆫsiunnㄍㄨ˫kū˪àiㄏㄨㄢhuan‑‑ah整修

  3. 改變ㄏㄨㄢhuanㄎㄠˋㄍㄧㄥkháu‑kingㄏㄨㄢ˪huan‑àn

  4. 千途萬途,毋值得翻田塗。各行各業上下

  5. 翻譯簡稱語言文字意義語言文字表達出來ㄐㄧTsitㄍㄨ˪kùㄨㆤ˫uēㄏㄨㄢhuanㄗㄜ˪tsòㄧㄥㆣㄧˋIng‑gíㆠㆤbehˋㄗㄨㆩˋán‑tsuánnㄍㆲˋkóng?翻譯英語