+0 = 6 

ㄎㄜˋkhó

  1. 測驗ㄎㄜˋㄉㄧㄠˊkhó‑tiâuㄉㄞ˫ㄏㄚㆶ̇tāi‑ha̍k大學

  1. 考試簡稱ㄍㄜkoㄎㄜˋkhó國家高等考試ㄌㄧㄢˊㄎㄜˋliân‑khó

  1. ㄎㄜˋkhóㄒㄧㄠ˪siàuㄎㄜˋkhóㄑㄧㄣ˪ㄊㄠˊtshìn‑thâu