ㄅㄨㆤ˫ㄘㆤpuē‑tsheh

  1. ㄙㆤ˪ㄏㄢ˪Sè‑hànˊㄒㄧˊsîㆣㄨㄢˋguánㄍㆲa‑kongㄉㄜ˫tōㄍㄚ˪kàㆣㄨㄚˋguáㄅㄨㆤ˫ㄘㆤpuē‑tshehㄍㄜkohㄍㄚ˪kàㆣㄨㄚˋguáㄐㄧㄣtsinㄗㆤ˫tsēㄍㆦˋㄗㄚˋkóo‑tsáㄌㄤˊlângㄍㆲˋkóngˊㄉㄜ˫ㄌㄧˋtō‑lí時候道理

暗唸