+4 = 7 

ㄏㄨㄚhua

 1. 觀賞植物ㄍㄧㆬˋㄒㄧㆲ˫ㄊㄧㆰㄏㄨㄚkím‑siōng‑thiam‑hua

 1. 美麗精美ㄏㄨㄚㄐㄧㆦhua‑tsiok美麗蠟燭ㄏㄨㄚhuaㄧㆲˊiôngㆣㄨㄚㆵ̇gua̍tㄇㄠ˫māu

 2. 虛華不實ㄏㄨㄚㄏㄨㄚhua‑huaㄙㆤ˪ㄍㄞ˪sè‑kàiㄏㄨㄚhuaㆣㄧㄢˊgiânㄎㄚˋkháㆣㄧˋgí

+4 = 7 

ㄏㄨㆤhue

 1. 植物器官氣味ㄏㄨㆤㄌㄨㄧˋhue‑luí

 1. 紛亂錯亂ㄐㆪˊTsînnㄙㆭ˪sǹgㄌㄧㄠˋliáuㄏㄨㆤㄎㄧ˪hue‑‑khì

 2. Iㄍㄜkohㄉㆤtehㄏㄨㆤhue‑‑ah

 1. 色彩ㄐㄧTsitㄉㆤ˪tèㄅㆦ˪pòoㄐㄧㆩˊtsiânnㄏㄨㆤhue

 2. 風流iㄐㄧㄣtsinㄏㄨㆤhue

 3. ㆠㄚㆶ̇ㄐㄧㄨBa̍k‑tsiuㄏㄨㆤㄏㄨㆤhue‑hue視力不良清楚

 1. 動作行為ㄌㄤ˫ㄘㄨㄧ˪ㄏㄨㆤlāng‑tshuì‑hueㄧㄜˊiôㄎㄚㄘㆭkha‑tshngㄏㄨㆤhue

 2. 質地ㄘㆦtshooㄏㄨㆤhue