+5 = 8 

ㄋㄚˋná

  1. 如同ㄍㆲˋKóngㄍㄚkahㄋㄚˋnáㄐㄧㄣˊtsin‑‑êㄋㄚˋná˫ㄋㄚˋnáㆠㄜˊbô

  2. 前後表示內容相干藐視意思ㄌㄧˋLíㄍㆲˋkóngㄋㄚˋnáㄌㄧˋlíㄍㆲˋkóngㆣㄨㄚˋguáㄐㄧㄚtsiah˫ㄍㄨㄢˋkuán不管

+5 = 8 

ㄋㄚ˫nā

  1. 如果ㄗㄚˋTsáㄋㄚ˫nāㄗㄞtsaiㆣㄨㄚˋguáㄉㄜ˫tō˫ㄌㄞˊlâi‑‑ah如果