+6 = 9 

ㄘㄠˋtsháu

  1. 所有植物ㄘㄠˋˋtsháu‑á

  1. 名詞表示狀況程度意思ㄑㄧ˫ㄘㄠˋtshī‑tsháu商業市場交易狀況ㄏㄢ˪ㄘㄠˋhàn‑tsháuㄏㄨㆤㄘㄠˋhue‑tsháu花樣

+6 = 9 

ㄘㄜˋtshó

  1. 細膩ㄐㄧTsitㆢㄧ˫jīㄒㄧㆫsiunnㄘㄜˋtshó潦草

  2. 初步決定ㄘㄜˋ˪tshó‑àn定論

  1. 書法ㄘㄜˋㄙㄨtshó‑su