+7 = 10 

ㆠㆦㆶ̇bo̍k

  1. 表示否定意思ㆠㆦㆶ̇ㄏㄨㄧbo̍k‑huiㆠㆦㆶ̇ㄍㄨㄞ˪bo̍k‑kuài

+7 = 10 

ㄇㄞ˪mài

  1. 表示禁止ㄌㄧˋLíㄇㄞ˪màiㄅㆤㆷ̇oo‑pe̍hㄆㄨㄧ˪phuìㄘㄨㄧ˪ㄋㄨㄚ˫tshuì‑nuā!

不要