+8 = 11 

ㄘㄞ˪tshài

  1. ㄐㄧㄥ˪tsìngㄘㄞ˪tshàiㄐㄧㄣtsinㄗㆤ˫tsēㄘㄞ˪tshài

  2. 料理˫ㄍㄨㄧˋkuíㄏㄤ˫hāngㄘㄞ˪tshài?

  3. 素食ㄐㄧㄚㆷ̇ㄘㄞ˪tsia̍h‑tshài