ㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪lo̍h‑khì

  1. 下面下面語氣完結lo̍h--khì。ㄉㄨㄧ˪tuìㄏㄧㄅㄧㄥˊhit‑pîngㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪lo̍h‑‑khìㄍㄧㆩˊㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪kiânn‑‑lo̍h‑khì

  1. 動詞強調意思ㄊㄨㄣㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪thun‑‑lo̍h‑khì

  1. 動詞表示繼續進行ㄌㄧˋLíㄇㄞ˪màiㄍㄜkohㄍㆲˋㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪kóng‑‑lo̍h‑khì‑‑ah