+15 = 18 

ㄧㄜㆷ̇io̍h

  1. 用來治病物質ㄉㄧㆲㄧㄜㆷ̇tiong‑io̍h西ㄙㆤㄧㄜㆷ̇se‑io̍h

  2. 化學作用物質ㄗㄚ˪ㄧㄜㆷ̇tsà‑io̍hㄏㄨㆤˋㄧㄜㆷ̇hué‑io̍h