+0 = 6 

ㄏㄤˊhâng

  1. 排列事物ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄏㄤˊhângㆢㄧ˫jī

  2. 營業交易機構ㆣㄧㄣˊㄏㄤˊgîn‑hâng

  3. 職業類別ㄏㄤˊㄏㄤˊhâng‑hângㄘㄨtshutㄐㄧㆲ˫ㆣㄨㄢˊtsiōng‑guân

+0 = 6 

ㄏㄧㄥ˫hīng

  1. 個人ㄆㄧㄣˋㄏㄧㄥ˫phín‑hīng

  2. 內心想法ㄆㆮˋㄌㄤˊpháinn‑lângㄍㄠ˫kāuㄏㄧㄥ˫hīng人心特別

+0 = 6 

ㄍㄧㆩˊkiânn

  1. ㄍㄧㆩˊㄌㆦ˫kiânn‑lōo走路ㄍㄧㆩˊㄗㄨㄣˊkiânn‑tsûn

  2. 具體抽象運轉ㄅㄧㄜˋˋPió‑áㄉㄧㆩ˫ㄎㄧ˪tiānn‑‑khìㆠㆤ˫bēㄍㄧㆩˊkiânn‑‑ah手錶ㄧㄜㆷ̇ㄎㄧ˪Io̍h‑khì˫ㄉㆤtehㄍㄧㆩˊkiânn藥效運作ㄍㄧㆩˊㄍㄧㄥkiânn‑king月經

  3. 比喻交往ㄐㄧ˪ㆠㄧㄥˊTsì‑bîngㄍㄚkahㄘㄨㄣㄍㄧㄠTshun‑kiauㄉㆭㄉㆤtng‑tehㄍㄧㆩˊkiânn交往