+3 = 8 

ㄅㄧㄠˋpiáu

  1. 事物外在一面ㆣㄨㄚ˫ㄅㄧㄠˋguā‑piáuㄅㄧㄠˋㆠㄧㄣ˫piáu‑bīn

  2. 方面親戚ㄍㆦㄅㄧㄠˋkoo‑piáuˊㄅㄧㄠˋî‑piáu

  3. 模範ㄉㄞ˫ㄅㄧㄠˋtāi‑piáuㄙㄨㄅㄧㄠˋsu‑piáu

  1. 宣佈顯示ㄅㄧㄠˋㄒㄧ˫piáu‑sīㄅㄧㄠˋㄏㄧㄢ˫piáu‑hiān

  2. ㄅㄧㄠˋpiáuㄎㄧ˪khì散發ㄅㄧㄠˋpiáuㄍㄨㆩ˫kuānn

+3 = 8 

ㄅㄧㄜˋpió

  1. 事物文件ㄅㄜ˪ㄅㄧㄜˋpò‑pióㄒㄧˊㄍㄢㄅㄧㄜˋsî‑kan‑pió

  2. 古代帝王ㄉㄧㄣˊㄐㄧㄥˊㄅㄧㄜˋtîn‑tsîng‑pió