+7 = 13 

ㄗㆭtsng

  1. Iㄍㄚ˫kāㄅㄧㆩˋpiánnㄗㆭtsngㆢㄧㆴ̇ㄎㄧ˪ji̍p‑khìㆴ̇ˋㄉㆤˋa̍p‑á‑té

  2. ㄗㆭㄒㄧㄠˋˊtsng‑siáu‑‑ê別人自己

+7 = 13 

ㄗㆲtsong

  1. 服飾西ㄙㆤㄗㆲse‑tsong