+0 = 7 

ㄍㄧㄢ˪kiàn

  1. ㄏㄢˋㄍㄧㄢ˪hán‑kiàn

  2. 顯出見效 kiàn hāu。

  1. ㄍㄧㄢ˪kiànㄅㄨㄚㆷ̇pua̍hㄍㄧㄢ˪kiànㄙㄨsu

  1. 看法ㄍㄧㄢ˪ㄒㄧkiàn‑sikㄍㄧㄢ˪ㄍㄞˋkiàn‑kái

+0 = 7 

ㄍㆪ˪kìnn

  1. ㄍㆰˋKám˫ㄍㆪ˪kìnnㄏㄠ˫ㄉㄧㆫˋhāu‑tiúnn?校長

  2. ㄍㆪ˪ㄏㆲkìnn‑hong風吹ㄍㆪ˪ㄉㄧㄜㆷ̇ㄍㄨㄧˋkìnn‑tio̍h‑kuí

  1. ㄍㆪ˪kìnnㄍㆲˋkóngㄍㆪ˪kìnnㄉㄧㄜㆷ̇tio̍h

  1. 動詞動詞後面表示動作已經完成ㄊㄧㆩㄍㆪ˪thiann‑kìnnㄎㄨㆩ˪ㄍㆪ˪khuànn‑kìnn

  1. ㄍㆪ˪ㄙㆥㄒㄧˋkìnn‑senn‑sí生死