+0 = 7 

ㄍㄚkak

  1. ㄐㄧTsitㄐㄧㄚtsiahㆣㄨˊgûˊㄍㄚkakㄐㄧㄣtsinㄉㆭˊtn̂g

  2. 邊緣Iˊㄊㄠˊthâuㄎㄧ˪khìㄌㆲ˪ㄉㄧㄜㆷ̇lòng‑tio̍hㄉㄜㄍㄚtoh‑kakㄨㄚuatㄍㄚkak

  3. 方位ㄌㄧㄣˋLínㄉㄠtauㄨㄚˋuáㄉㄧ˫tīㄉㄜˋtóㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㄚkak?方向

  4. 戲劇扮演人物角色Iㄒㄧ˫sīㄐㄧtsitㄘㄨtshutㄏㄧ˪hìˊㄗㄨˋㄍㄚtsú‑kak戲劇主要角色

  5. ㆣㄨㄢˋGuánㄉㄠtauㄇㆭˊㄎㄚㄎㄠˋmn̂g‑kha‑kháuㄎㆭ˪khǹgㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄨㄧtuiㄗㆭˋㄍㄚtsng‑á‑kak家門