+2 = 9 

ㄍㆤ˪kè

  1. 計算ㄍㆤ˪ㄙㆭ˪kè‑sǹgㄗㆲˋㄍㆤ˪tsóng‑kè

  1. 計謀計策ㄉㄧㆲ˪ㄍㆤ˪tiòng‑kè

  1. 爭論ㄍㆤ˪ㄍㄠ˪kè‑kàu