ㄍㆤ˪ㄍㄠ˪kè‑kàu

  1. ㆠㄢ˫ㄏㄤ˫Bān‑hāngㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsì˪àiㄎㄨㆩ˪khuànnㄏㆦ˫hōoiㄎㄨㄧkhui˫ㄊㄤm̄‑thangㄒㄧㆫsiunnㄍㆤ˪ㄍㄠ˪kè‑kàu計較

  2. 計算檢點ㄅㄧㄥˊㄧㄨˋPîng‑iúㄍㆲㄍㆤkong‑keㄗㄜ˪ㄒㄧㄥㄌㄧˋtsò‑sing‑líㄍㄧㆬㄐㆪˊkim‑tsînnˊㆠㄨㄣ˫ㄉㆤˊbūn‑têㄉㄧㄥ˫it‑tīng˪àiㄍㆤ˪ㄍㄠ˪kè‑kàuㄑㄧㄥㄘㄜˋtshing‑tshó朋友有關問題一定計算清楚