+3 = 10 

ㄊㄜˋthó

  1. ㄌㄧˋLíㄋㄚ˫nāㆠㆤbehㄅㄜ˪ㄒㄧㄠ˪pò‑siàuㄉㄜ˫tō˪ài˫ㄍㄧ˪ㄉㄧē‑kì‑titㄊㄜˋthóㄒㄧㄨㄍㄧ˪siu‑kì如果收據

  2. 要求ㄊㄜˋthóㆠㆤbeh˪ài

  3. 勾引私通ㄊㄜˋㄎㆤ˪ㄏㄧㆩthó‑khè‑hiann女人私通